Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Olala Yoga SP. ZO.O. z siedzibą w Szczecinie, za pośrednictwem sklepu internetowego olalakursy.pl (zwanego dalej: „Sklepem
Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Olala Yoga Sp. ZO.O. z siedzibą w Szczecinie usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną
§ 1
Definicje
1.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu
zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
3.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Pełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
korzystająca ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zawierająca umowę sprzedaży.
4.Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 kodeksu cywilnego)
5.Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę, w ramach Sklepu Internetowego.
6.Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu
znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta
w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
7.Materiały szkoleniowe – oznaczają Treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży.
9.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
10.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11.Sprzedawca – oznacza Olala Yoga Sp. ZO.O. Morenowa 18A 71-784 Szczecin Nip: 851-328-89-44 wpisaną do  KRS i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju: , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
12.Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
Sklep Internetowy, działające w domenie olalakursy.pl.
13.Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
13.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają
na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
14.Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
§ 2
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną na piśmie.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga:
a) Połączenia z siecią Internet,
b) Przeglądarki internetowej w wersji:
 Internet Explorer 11
 Chrome 39
 FireFox 34
 Opera 26
 Safari 5
lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze
internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
c) konta e- mail
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze
Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia
końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej
Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego
Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm
„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Celem korzystania z Materiałów Szkoleniowych udostępnionych na Stronie Internetowej Sklepów
i zakupionych przez Klienta w formie elektronicznej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej
prędkości 3 Mb/s.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie
przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający
dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się
do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 3
Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Materiały Szkoleniowe, którymi jest zainteresowany. Dodanie Materiałów
Szkoleniowych do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KASY” pod danym Materiałem
Szkoleniowym prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości
zamówienia składa je przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie
Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do
Sprzedawcy, Klient jest informowany o sposobie płatności, łącznej cenie za wybrane Materiały
Szkoleniowe, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
z Umową sprzedaży. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki
okres zakupione Materiały Szkoleniowe będą udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu.
3.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży
Materiału Szkoleniowego będącego przedmiotem zamówienia.
4.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu
oferty, o której mowa w §3 ust. 3 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta
Umowa sprzedaży.
5.Sprzedawca, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej klienta Login
oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego rzecz przez Sprzedawcę
Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał dostęp do Materiałów Szkoleniowych przez określony
w Umowie sprzedaży okres czasu. Materiały Szkoleniowe zostaną udostępnione po dokonaniu
płatności przez Klienta.
6.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
§ 4.
Płatności
1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Materiale Szkoleniowym są
w walucie polskiej i są cenami brutto..
2.Klient dokonuje płatności za Materiały Szkoleniowe przelewem bankowym poprzez zewnętrzny
system płatności Serwis imoje prowadzony jest przez ING Bank Śląski S. A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. 

3.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży w terminie 1 Dnia roboczego.
4.Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła
fakturę obejmującą Materiały Szkoleniowe, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu
otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać
bezpłatnie pod adresem www.adobe.com
§ 5
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Materiałami Szkoleniowymi lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient
może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do
reklamacji Materiału Szkoleniowego lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży
zgłoszonej przez Klienta.
3.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient
winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie,
lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na
adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 6
Odstąpienie od umowy sprzedaży
Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827)
prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych na odległość nie przysługuje
konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem
14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia
od umowy, tj. z momentem uzyskania dostępu do Materiałów Szkoleniowych.
§ 7
Usługi nieodpłatne
1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie
Konta Klienta.
2.Usługa wskazana w §7 ust. 1 powyżej świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. O
ewentualnych przerwach w dostępie do usługi Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
4.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu zakupu zgodnie z §3 ust. 5 i polega
na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,
umożliwiającego Klientowi uzyskanie dostępu do Materiałów Szkoleniowych zakupionych w ramach
Umowy sprzedaży.
5.Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia
żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia
żądania.
6.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych,
w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez
Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami
hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn
trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.
§ 8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach
składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub
w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez
Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są
przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie
i realizację.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich
poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,
w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie
niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży  serwisowi imoje prowadzonego przez ING Bank Śląski S. A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. 

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście
poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów
oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów
właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte
przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu
zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami
§9 Regulaminu.
6. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były
na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności
Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany
sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia Praw Klienta i nie mogą
być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z
obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się powszechnie
obowiązującym przepisom prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2017 r.

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo